180609 GRN+ fansigncr. mikatakiyama 🌼 do no…

180609 GRN+ fansign
cr. mikatakiyama 🌼 do not edit!